Welkom bij dinsdag.

Welkom bij dinsdag.

Dinsdag biedt oplossingen voor organisatievraagstukken, bevordert sociaal veilig werken en verhoogt daarmee de kwaliteit van dienstverlening. Wij begeleiden sectoren en hun organisaties bij het vergroten van sociale veiligheid voor cliënten, patiënten, klanten en medewerkers. Samen met ons online leerplatform werken wij aan een rode draad om gewenste veranderingen te realiseren.

Startpunt is de visie, strategie en de ambities van de organisaties en de wijze waarop men die doelen wil bereiken. De belangrijkste bepalende factor daarbij is de manier waarop mensen intern met elkaar omgaan, hoe psychologisch veilig zij zich voelen, vrij om zich te uiten, los van angst om fouten te maken, met duidelijkheid over gewenst en ongewenst gedrag in het onderlinge contact.

Dinsdag bereikt dat door dialoog én het laten ontstaan van samenhang en verbinding.
Wij gebruiken praktische handvatten op elk niveau binnen de organisatie, met als doel meetbaar betere zorg en dienstverlening voor medewerkers, cliënten, patiënten en klanten.

Wij ondersteunen mensen en organisaties bij het bereiken van hun organisatie-, team-, en persoonlijke doelen, om vitaal, veerkrachtig en weerbaar te zijn, grenzen te hanteren en er voor elkaar te zijn. Wij helpen organisaties om meer te betekenen voor mensen die het nodig hebben.

De vier pijlers van dinsdag.

Dinsdag benadert sociale veiligheid integraal. Onze aanpak berust op vier pijlers, waarvan er drie ook zijn terug te vinden in de Arbocatalogus. Hoe valt ongewenst gedrag te voorkomen? Wat is de beste reactie hierop? En op welke wijze worden incidenten afgehandeld? Maar daar gaat nog iets aan vooraf. Wat wil een organisatie eigenlijk bereiken en wat is in dat verband de meest gewenste vorm van samenwerking?

Sociaal veilig werken
Sociaal veilig werken
Wat willen we samen bereiken? Hoe willen we samenwerken en welke normen en waarden komen hieruit voort? Hoe stimuleren we dit als organisatie?
Lees meer
Risico's en preventie
Risico's en preventie
Wat zijn omstandigheden waarin de kans op ongewenst gedrag groter is, en wat doen we aan het minimaliseren en voorkomen hiervan?
Lees meer
Ongewenst gedrag
Ongewenst gedrag
Wat is een gewenste reactie op het moment dat er ongewenst gedrag plaatsvindt? Hoe blijf je veilig en schakel je hulp in? Hoe houd je controle over jezelf?
Lees meer
Afhandeling en nazorg
Afhandeling en nazorg
De wijze waarop de afhandeling en nazorg van incidenten vorm en inhoud krijgen, is van groot belang om mensen te laten ervaren dat zij in een veilige werkomgeving verkeren.
Lees meer
Zo werkt dinsdag.

Zo werkt dinsdag.

Het startpunt voor Dinsdag is waar de organisatie voor staat en gaat. Of dat nu gaat over zorg of klantgerichte dienstverlening, uiteindelijk gaat het over wat we willen bereiken en hoe we dat samen met elke stakeholder doen. Met de interne processen, de deskundigheid en professionaliteit, en de voorbeeldrol van leidinggevenden, door continu leren en ontwikkelen en de borging ervan. Dinsdag gaat altijd uit van een integrale samenhangende aanpak die streeft naar een ideale situatie.

Wij hanteren een integrale vóór en dóór benadering waarbij we elke functie op elk niveau betrekken bij het bepalen van wat er nodig is om sociaal veilige zorg of dienstverlening te bereiken.

We ontwikkelen praktische en effectieve instrumenten, online tools en maken gebruik van ons innovatieve online platform waarmee we onze projecten ondersteunen. Wij ondersteunen bij het concreet maken van handelingsperspectieven voor kritische situaties, en ontwikkelen effectieve interventies om werkafspraken en de benodigde kennis en vaardigheden te implementeren. Voorbeelden van interventies zijn interactief theater, vaardigheidstraining, individuele begeleiding en leiderschapsontwikkeling.

Wij werken stap voor stap en maken vanuit een optimale combinatie van online en live sessies, tools voor meting, analyse, e-learning en rapportage. Alles gericht op de te bereiken doelen en resultaten.

We betrekken kennis en ervaring vanuit elk niveau in de organisatie en ondersteunen directies en leidinggevenden bij hun rol bij het stimuleren en creëren van effectieve samenwerking en sociale veiligheid, weerbaarheid en vitaliteit. Ons doel is dat organisaties hun ambities en doelen bereiken.

De dinsdag. aanpak

De dinsdag. aanpak

Dinsdag heeft een gedragswetenschappelijke basis met een procesgerichte én resultaatgerichte aanpak. We werken vanuit het principe van WAT de organisatie wil bereiken en HOE mensen in de organisatie dat SAMEN willen DOEN. Wij werken in dialoog met betrokkenen in de organisatie om daadwerkelijk meer te betekenen voor medewerkers en cliënten/patiënten en klanten.

Wij gaan uit van de kracht van mensen, hun energie, kennis, inzichten, vaardigheden, maar ook hun wensen en behoeften.

Gemeenschappelijke doelen
Wij zorgen voor een gemeenschappelijk referentiekader met handvatten voor hoe je in de dagelijkse praktijk samen werkt aan gezamenlijke doelen.

 • We maken abstracte begrippen als normen en waarden praktisch en concreet
 • Wij helpen organisaties bij het bepalen wat ze willen en hoe ze dat met elkaar willen doen.
 • Wij brengen de focus op wat wel gewenst is, en hoe dat gestimuleerd en gecreëerd kan worden.
 • Wij geven inzicht in de aard en omvang van gewenst en ongewenst gedrag
 • Wij geven mensen handvatten om zichzelf staande te houden als het lastig wordt.
 • Wij zorgen dat er zorg is voor mensen na een incident.
 • Wij maken organisaties risicobewust en creëren draagvlak voor het maken van afspraken.
 • Wij brengen samenhang aan in de veelheid van acties en initiatieven.
 • Wij maken gebruik van de kennis en vaardigheden van de mensen in de organisatie
Dit biedt dinsdag.

Dit biedt dinsdag.

Dinsdag biedt ondersteuning bij de ontwikkeling van visie en ambities, en de vertaling in strategie en realisatie. Wij ondersteunen bij het practisch maken naar de interne processen, de deskundigheid en professionaliteit, begeleiden directies en leidinggevenden bij hun voorbeeldrol door leiderschapsprogramma’s, continu leren en ontwikkelen en de borging.

Wij bieden praktische oplossingen voor de bewustwording van de risico’s op ongewenst gedrag en onveilige situaties en het bepalen van maatregelen om deze risico’s te ondervangen. Als ongewenste uitkomsten of ongewenst gedrag toch plaats vinden, helpen wij bij met concrete handvatten voor hoe je daar mee omgaat met zorg voor jezelf en hulp van collega’s.

Wij ondersteunen bij het opzetten en verbeteren van de afhandeling, opvang en nazorg voor betrokken collega’s. Doel is om herhaling te voorkomen, te leren van het incident en duidelijkheid te geven naar de veroorzaker van het ongewenste gedrag over mogelijke gevolgen daarvan.

Dinsdag begint idealiter met een inzicht gevende inventarisatie of nulmeting, die leidt tot een overzicht van ontwikkelpunten en een praktische vervolgaanpak. Interactie, feedback, verbinding en samenhang zijn daarin sleutelwoorden. Door in samenhang iedereen op elk niveau binnen de organisatie te betrekken wordt het volledige potentieel benut. De inventarisatie levert aandachtspunten en tips op die leiden tot actie en ontwikkeling.

Op elk niveau

 

Op sectorniveau:

Wij ontwikkelen programma’s voor sectoren en nemen het voortouw. Klik hier om te zien wat we voor sectoren kunnen betekenen.

 • Ontwikkelen, begeleiden, actualiseren Arbocatalogus Agressie en Geweld, Intern ongewenst gedrag
 • Ontwikkelen (online) tools voor leidinggevenden, medewerkers, opvangteams, vertrouwenspersonen, projectleiders
 • Ondersteunen van arbo-coördinatoren, vertrouwenspersonen, agressie coördinatoren, ombudsfunctionarissen
 • Ondersteuning directies, leidinggevenden bij hun rol rondom sociaal veilige zorg en dienstverlening
 • E-tools voor directies, bonden, en andere stakeholders
 • Instrumenten om ontwikkelingen, aard en omvang van intern en extern ongewenst gedrag te monitoren

Op organisatieniveau:

Wij zorgen voor een gemeenschappelijk en concreet referentiekader met handvatten voor de dagelijkse praktijk om sociaal veilig te werken aan gezamenlijke doelen en daarmee het best mogelijke resultaat te halen. Klik hier om te zien wat we voor organisaties kunnen betekenen.

 • We maken abstracte begrippen als normen en waarden praktisch en concreet zodat mensen doen wat ze zeggen en zeggen wat ze doen.
 • Wij helpen organisaties bij het bepalen wat ze willen en hoe ze dat met elkaar graag willen doen.
 • Wij brengen de focus op wat wel gewenst is, en hoe dat gestimuleerd en gecreëerd kan worden.
 • Wij geven inzicht in de aard en omvang van gewenst en ongewenst gedrag in combinatie met suggesties voor verbetering, met handvatten voor elke rol.
 • Wij geven mensen handvatten om zichzelf staande te houden als het lastig wordt.
 • Wij zorgen dat er zorg is voor mensen na een incident.
 •  Wij maken organisaties risicobewust en creëren draagvlak voor het maken van afspraken.
 • Wij brengen samenhang aan in de veelheid van acties en initiatieven.
 • Wij maken gebruik van de kennis en vaardigheden van de mensen in de organisatie en maken de organisatie weerbaarder.

Op team en individueel niveau:

Wij bieden handvatten voor teams en medewerkers om het beste uit hun team en hunzelf te halen. Klik hier voor een greep uit ons aanbod

 • Wij geven mensen handvatten om weerbaar en veerkrachtig te zijn, te blijven of te worden.
 • Training en begeleiding:
  - Werken vanuit verbinding
  - Verbindend communiceren
  - Van waarden naar gedrag
  - Client/klantgericht werken
  - Ontwikkelen professionaliteit en senioriteit
  - Teamgericht werken
 • - Risicobewustzijn, risico’s hanteren
 • - Suïcide preventie

- Psychopathologie
- Omgaan met toenemende complexiteit
- Veilig op huisbezoek
- Veilig aan de balie en aan de telefoon
- Bewustzijn eigen spanning en zelfcontrole
- De-escalerende handelen
- Agressiehantering
- Opvang en nazorg

Onze interventies

Onze interventies hebben als doel om merkbaar verschil te maken in het werk van de deelnemers. Resultaten moeten merkbaar zijn voor deelnemers, hun cliënten en collega’s. Om te zien wat voor soort interventies we toepassen, klik hier.

 • Bestaand beleid en protocollen actualiseren en praktisch werkbaar maken, samen met elke stakeholder in de organisatie.
 • Begeleiden bij implementatie organisatievisie, waarden, leiderschap en professioneel gedrag met meetbare resultaten voor cliënt, patiënt en medewerkers.
 • (Online) instrumenten om organisatie processen en veranderingen te ondersteunen.
 • Begeleiding bij het ontwikkelen naar een lerende organisatie.
 • Leiderschapsontwikkeling (interventies, training, begeleiding):
  - Van teamlid naar teamleider;
  - Leidinggeven aan verandering;
  - Stimulerend leidinggeven;
  - Bevorderen van sociaal veilige zorg en dienstverlening;
  - Een vitaal en weerbaar team;
  - Verlagen werkdruk en verhogen draaglast;
  - Rol van de leidinggevende bij (intern) ongewenst en agressief gedrag.
 • Opzetten klachtenprocedure.
 • Opzetten rol en invulling vertrouwenspersoon.
 • Training en begeleiding vertrouwenspersonen.
 • Opzetten Collegiaal opvang en nazorgteam:
  - E-learning opvang en nazorg voor de hele organisatie;
  - Training van opvang en nazorgteam;
  - Begeleiden intervisie.
 • Opzetten interventie team inclusief maken protocol, opzetten, trainen en begeleiden van het interventieteam.

Resultaten

Sociaal en/of psychologisch veilige zorg is geen doel op zicht. Psychologische veiligheid zorgt ervoor dat mensen fouten durven toegeven, vertellen wat zij moeilijk vinden, zich kwetsbaar opstellen. Dit leidt tot leren en ontwikkelen en vergroot de onderlinge binding. Het gevoel van samen de schouders eronder en er zijn voor elkaar leidt tot betere zorg en dienstverlening.

Wij willen samen met de mensen in uw organisatie werken aan:

 • Minder verzuim, uitval, minder ontevredenheid en frustratie, minder verloop.
 • Minder werkdruk, minder risico’s, minder incidenten, minder onveiligheid.
 • Meer werkplezier, meer veerkracht en weerbaarheid en daardoor meer bezetting en capaciteit en deskundigheid.
 • Meer open staan voor verandering en ontwikkeling, feedback.
 • Betere zorg, beter dienstverlening.

 

Sociale veiligheid in de zorg

Sociale veiligheid in de zorg

In opdracht van StAZ (Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen) en SoFoKles (Sociaal Fonds Kennissector) ondersteunen wij 10 algemene ziekenhuizen en alle UMC's bij het bevorderen van sociale veiligheid. 

Wij verzamelen nu vanuit onze integrale benadering best practices, instrumenten en interventies, binnen en buiten de sector. Bij deelnemende ziekenhuizen gaan we in gesprek over wensen, bestaande doelen, programma's en activiteiten binnen het ziekenhuis en hoe wij met onze integrale benadering kunnen ondersteunen. 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met ons.

Wij zijn dinsdag.

Wij zijn dinsdag.

Dinsdag werkt met een vaste kern van gedragswetenschappelijke praktisch idealistische adviseurs/trainers/ontwikkelaars en acteurs die doen wat ze het liefst doen, omgeven door projectondersteuners, een audiovisueel team en werkstudenten die werk en hun gedragswetenschappelijke studie combineren. Voor het onderhouden en doorontwikkelen van online tools en ons online platform hebben we een vast team van programmeurs. Daarom heen werken we met een flexibele schil van betrokken professionals.

Wil je met ons werken?

berichten van dinsdag.

Nieuwtjes, blogs en berichten van en over dinsdag.

Podcast. Aanpak interne agressie en ongewenst gedrag
Podcast. Aanpak interne agressie en ongewenst gedrag
Voor het project van StAZ en SoFoKles hebben wij een podcast ontwikkeld die ingezet kan worden om het gesprek over sociale en psychologische veiligheid te stimuleren.
Lees meer
Wanneer had jij voor het laatst een goed gesprek?
Wanneer had jij voor het laatst een goed gesprek?
Kun je je zo'n gesprek herinneren en weet je nog wat het met je deed? Welke gesprekken worden er bij jou vaak niet gevoerd? Door meer aandacht te besteden aan de onderlinge verbinding en het voeren van goede gesprekken over verschillen en hoe daarmee binnen het team op een prettige manier om te gaan, wordt veel ongewenst gedrag voorkomen.
Lees meer
Dinsdag zoekt versterking!
Dinsdag zoekt versterking!
Welkom bij dinsdag! Wij zijn een jong bedrijf in Amsterdam met tientallen jaren ervaring, dat zich richt op het vergroten van sociale en psychologische veiligheid, omdat we willen dat iedereen meedoet, meetelt, ertoe doet en gewaardeerd wordt. En omdat daarmee de beste resultaten worden behaald.
Lees meer
Het belang van fouten bespreekbaar maken
Het belang van fouten bespreekbaar maken
Onze collega Daan Blankenstijn deelt zijn inzichten over het belang van het maken van fouten en psychologische veiligheid op de werkvloer. Bij dinsdag kijken we vanuit vier pijlers naar de werksfeer om zo een veilig werkklimaat te creëren.
Lees meer
Radicale Openhartigheid
Radicale Openhartigheid
Sara van de Ven, een van onze medewerkers, deelt haar ervaringen over radicale openhartigheid en hoe dit kan bijdragen aan een betere samenwerking.
Lees meer
Benieuwd naar wat we voor jouw organisatie kunnen betekenen?

Benieuwd naar wat we voor jouw organisatie kunnen betekenen?

Team van dinsdag.

Maak kennis met het team van dinsdag, een mix van positief ingestelde en deskundige mensen met verschillende achtergronden en expertise. Vijf generaties werken samen en leren van en met elkaar. Met onze opdrachtgevers maken we het verschil in het realiseren van onze gezamenlijke visie en doelen.
Wisselende multidisciplinaire en diverse teams zorgen procesgericht en stap voor stap voor draagvlak en resultaat.

Wil je ook met ons werken aan het realiseren van jouw doelen? Stuur ons een berichtje via info@dinsdag.nl
Mijs van de Griek
Mijs van de Griek
Office manager | Audio video productie
Bob Rammeloo
Bob Rammeloo
Trainer | Psycholoog
Carlijn van der Linden
Carlijn van der Linden
Senior adviseur | Trainer | Communicatie
William Bertrand
William Bertrand
Directeur | Adviseur
Peter Heijnsdijk
Peter Heijnsdijk
Creatief directeur
Marius Koch
Marius Koch
A&O psycholoog | Bedrijfskundige
Sara van de Ven
Sara van de Ven
Trainer | psycholoog
Oene Bouman
Oene Bouman
Expert afhandeling integriteitskwesties
Sophie Deneef
Sophie Deneef
Office manager
Joris de Heer
Joris de Heer
Trainer psycholoog
Karianne Henkel
Karianne Henkel
Actrice
Mirjam de Bont
Mirjam de Bont
Actrice | Coach
Jos van Veldhuizen
Jos van Veldhuizen
Acteur | Oefenmeester
Selma Ahallaoui
Selma Ahallaoui
Werkstudent
Jessyca Bronsveld
Jessyca Bronsveld
Vormgever | Video-editor
Michiel Zeegers
Michiel Zeegers
Externe vertrouwenspersoon
Hans Fischer
Hans Fischer
Trainer | Teamcoach
Linda van Hartingsveldt
Linda van Hartingsveldt
Trainer | Ontrafelaar
Jan de Vroomen
Jan de Vroomen
Acteur
Jennifer van Exel
Jennifer van Exel
Corporate socioloog | Veranderkundige
Marjolein Diks
Marjolein Diks
Coach | Actrice